معاونت بهداشتی
۱۴۰۰ شنبه ۳ مهر
درباره معاونت بهداشتي

معاونت بهداشتي

معاونت بهداشتي زير مجموعه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مي باشد و بر اساس شرح وظائف پيش بيني شده در سيستم بهداشتي ( با مديريت معاونت بهداشتي) واحد هاي ستادي به امر برنامه ريزي، هدايت، نظارت، سازماندهي برنامه ها و ارزشيابي آنها در سطح مراكز بهداشت شهرستانها (باهماهنگي و همكاري ساير معاونت هاي دانشگاه) مي پردازد.

اين معاونت علاوه بر ارتباط با رياست دانشگاه و ساير معاونت هاي مربوطه به طور مستقيم با معاونت سلامت و همچنين ادارات كل (مربوط به هر واحد ستادي)

در سطح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در ارتباط مي باشد و از سوي آنها پشتيباني (علمي_‌ مالي و ...) هدايت و نظارت و سازماندهي مي گردد.

 

مسئوليتها

- كنترل و مراقبت بيماريهاي واگير و غيرواگير منطقه اي و تعيين الگوي اپيدميولوژيك بيماريها

- تدوين برنامه هاي بلند مدت و كوتاه مدت عملياتي بر اساس سياستهاي كشوري و ابلاغ به كليه شبكه هاي استان

- مديريت و برنامه ريزي مراقبت كودكان، مادران باردار و شيرده و ارائه خدمات تنظيم خانواده به كليه مادران در سنين باروري

- نظارت و كنترل بهداشت محيط امكان عمومي و تهيه ، توزيع و فروش مواد غذايي، بهداشت آب، هوا و دفع بهداشتي زباله

- نظارت وكنترل عوامل زيان آور شغلي در محيطهاي شغلي

- توسعه آموزش سلامت و توانمند نمودن مردم در اتخاذ شيوه زندگي سالم

- تدارك و پشتيباني فني ، اداري و مالي از مراكز بهداشت شهرستانهاي تابعه

- برآورد، تهيه و تدارك دارو و مواد بيولوژيك و تجهيزات پزشكي مورد نياز واحدهاي تابعه

- نظارت و ارزشيابي بر كليه فعاليتهاي فني و اداري مالي واحدهاي تابعه در سطح استان

- برنامه ريزي و پيگيري برنامه هاي سلامت دانش آموزان و هماهنگي با آموزش و پرورش

- تدوين و پيگيري اجراي برنامه هاي سلامت روان (mental health) در سطح جامعه

- مديريت برنامه هاي بهبود تغذيه جامعه به منظور اصلاح عادات و سبد غذايي جامعه

- مديريت اطلاعات و آمار در سيستم شبكه هاي بهداشت و درمان شهرستانها

- شناسايي و طبقه بندي مشكلات بهداشتي منطقه به همراه مشكلات اجرايي و فني

- طرح گسترش و اصلاح واحدهاي بهداشتي مطابق با تغييرات توزيع جمعيت و سهولت دستيابي افراد جامعه به خدمات بهداشتي

- شركت در طرح و تكميل آموزش پزشك جامعه نگر در واحدها

- تهيه و تكميل تحقيقات ملي در زمينه فيلدهاي بهداشتي منطقه

- جمع آوري و بررسي گزارشهاي فعاليتهاي مراكز بهداشت ، اعلام نتايج و تهيه گزارشات براي مسئولين

1397/02/18
Powered by DorsaPortal