معاونت بهداشتی
۱۳۹۷ پنج شنبه ۴ بهمن
گروه مديريت دانشگاه
1-1- هماهنگي درون سازماني با كليه بخش هاي زير مجموعه دانشگاه :
 
تشكيل « كميته راهبردي سلامت سالمندان » دانشگاه

· هدف:

E ساماندهي ،تامين و تربيت نيروي انساني مورد نياز برنامه هاي سلامت سالمندان

E اجراي بهينه برنامه هاي سلامت سالمندان در استان

E تامين حداقل نياز هاي بهداشتي ،درماني و رفاهي سالمندان

E فراهم نمودن زير ساخت هاي مناسب علمي،پژوهشي و آموزشي براي تربيت نيروي انساني مورد نياز ارائه خدمات در برنامه هاي سلامت سالمندان .

چارت تشكيلات كميته راهبردي سلامت سالمندان دانشگاه

· رياست كميته:

رئيس محترم دانشگاه

· دبير كميته :

معاون محترم بهداشت

· رياست دبيرخانه:

مدير گروه محترم بهداشت خانواده ،جمعيت و مدارس

· اعضاء ثابت كميته :

- معاونت محترم آموزشي دانشگاه

- معاونت محترم تحقيقات و فناوري دانشگاه

- معاونت محترم درمان دانشگاه

- معاونت محترم توسعه مديريت و منابع دانشگاه

- معاونت محترم دانشجويي و فرهنگي

- معاونت محترم غذا و دارو

- رييس محترم دانشكده پزشكي

- رييس محترم دانشكده بهداشت

- رييس محترم دانشكده توانبخشي

- رييس محترم دانشكده داروسازي

- رييس محترم دانشكده دندانپزشكي

- رييس محترم دانشكده علوم تغذيه و صنايع غذايي

- رييس محترم دانشكده پيراپزشكي

- رييس محترم دانشكده پرستاري و مامايي

- رييس محترم دانشكده سلامت، ايمني و محيط زيست

- رييس دانشكده طب سنتي

- رييس دانشكده فناوري هاي نوين پزشكي

- رييس دانشكده آموزش علوم پزشكي

- مدير محترم توسعه و گسترش شبكه معاونت بهداشت

- روابط عمومي معاونت بهداشت

- سه نفر متخصص دانشگاهي طب سالمندان يا سالمند شناسي و در صورت عدم وجود تخصص هاي مربوطه صاحب نظر در امر سلامت سالمندان به انتخاب رييس محترم كميته

· سايراعضاء كميته درون سازماني بنا به ضرورت :

- مدير محترم آموزش و ارتقاي سلامت معاونت بهداشت

- مدير محترم واحد تغذيه معاونت بهداشت

- مدير محترم بيماريهاي واگير معاونت بهداشت

- مدير محترم بيماري هاي غيرواگير معاونت بهداشت

- ساير افراد بنا بر نظر و نياز آن دانشگاه

· اقدامات ضروري :

ماده 1: ابلاغ اعضاي ثابت كميته با امضاي رئيس محترم دانشگاه تعيين مي گردد.

ماده 2: جلسات كميته راهبردي سلامت سالمندان استان با حضور حداقل نصف + يك عضو و بصورت هر سه ماه يك بار برگزار شود.

تبصره 1: جلسات فوق العاده كميته با پيشنهاد رييس يا دبير يا يك چهارم اعضاء كميته و با دعوت دبير كميته تشكيل خواهد شد.

ماده 3: دستور جلسات كميته توسط دبير محترم كميته تعيين و حداقل يك هفته قبل از تاريخ تشكيل جلسات به اطلاع اعضاء كميته خواهد رسيد.

تبصره1: چنانچه هر يك از اعضاء كميته در رابطه با دستور كار جلسات كميته، پيشنهادي داشته باشند، پيشنهاد خود را 3 هفته قبل از تشكيل جلسه براي دبيرخانه كميته ارسال تا بترتيب نوبت وصول و الويت در دستور كار جلسه كميته قرار گيرد.

تبصره 2: چنانچه هريك از اعضاء كميته به هر دليلي قادر به شركت در جلسه نباشد موظفند مراتب را حداقل 72 ساعت قبل از تاريخ جلسه با ذكر دليل كتباً به دبيرخانه كميته اعلام نمايد.

تبصره 3: غيبت غير موجه بيش از دو جلسه اعضاء كميته، توسط دبير محترم كميته به بالاترين مقام دستگاه منعكس مي گردد.

تبصره 4:حضور ساير افراد در جلسات كميته كه دستور جلسه ارتباط مستقيم با دستگاه تخصصي آنها داشته باشد ضروري مي باشد. دبير كميته از اينگونه افراد دعوت بعمل مي آورد.

ماده 4: مذاكرات جلسات كميته ، توسط مسئول دبيرخانه كميته ثبت و ضبط مي گردد و مصوبات آن بايد ظرف مدت يك هفته پس از تصويب به دستگاه هاي ذيربط ابلاغ گردد.

ماده 5: دبيرخانه كميته سلامت سالمندان استان در مركز بهداشت استان مستقر بوده و مسئول آن مدير گروه بهداشت خانواده ،جمعيت و مدارس مي باشد.

o شرح وظايف اعضاي كميته:

E مسئول دبير خانه :

1- تهيه دستور هر جلسه با نظر رئيس و دبير كميته

2- گردآوري، دسته بندي، نمايش و تحليل اطلاعات و شواهد كافي براي اولويت بندي مسائل و مشكلات سلامت سالمندان استان به تفكيك در قالب برنامه عملياتي سالانه

3- پيگيري مصوبه هاي كميته در قالب فرمت معين و تهيه گزارش ها درباره نتايج اين پيگيري ها و ارائه به رئيس كميته

E معاونت بهداشتي :

1- تدوين بسته خدمات سلامت سالمندان

2- برنامه ريزي و تسهيل دسترسي سالمندان به دريافت خدمات مراقبتي و آموزشي

3- ارتقاي سواد تغذيه اي ، الگوي مصرف سالمندان

4- تامين واكسن هاي مورد نياز سالمندان

5- راه اندازي مراكز حمايت از خودمراقبتي بمنظور به حداكثر رساندن زندگي مستقل سالمندان

6- توسعه و گسترش برنامه رابطين سلامت جهت انجام پاره اي از خدمات به سالمند

7- نظارت بر استانداردهاي فضاي فيزيكي مناسب داخل و خارج (منازل- مراكز نگهداري) سالمند ونيز شهر/جامعه

8- نظارت بردر اختيار قرار دادن وسايل كمكي (سمعك-عينك- دندان مصنوعي -واكر-صندلي چرخدار) در پوشش شهري و روستايي نظام شبكه و بخش خصوصي از طريق سازمان بهزيستي و وزارت رفاه

9- نظارت بر چگونگي ارائه خدمات به سالمندان

10-انجام سالانه بررسي هاي وضعيت سلامت سالمندان و تعيين روند شاخص ها

E معاونت آموزشي :

1- راه اندازي طب سالمندي در دانشگاه

2- تشكيل هيئت ممتحنه و ارزشيابي طب سالمندي

3- لحاظ نمودن محتواي آموزشي مربوط به سلامت سالمندان در كوريكولوم رشته هاي مرتبط( پزشك عمومي،پرستاري،دندانپزشكي،داروسازي،تخصص هاي باليني، توانبخشي ، اپيدميولوژي،روانشناسي،كاردرماني،شنوايي سنجي، گفتاردرماني، فيزيوتراپي،بهداشت خانواده)

4- در اولويت قرار دادن تدوين و راه اندازي برنامه هاي آموزشي منجر به اخذ مدرك ويژه ارائه خدمات سلامت سالمندان ( خدمات پزشكي،پرستاري، توانبخشي، روانشناسي، مراقبت در منزل و يا مراكز نگهداري و ... )

5- طراحي و اجراي برنامه هاي آموزش مداوم مرتبط با سلامت سالمندان براي گروه هاي هدف مختلف

E معاونت تحقيقات و فناوري :

1- اقدام به ايجاد شبكه پژوهش سالمندي با همكاري معاونت هاي بهداشتي و آموزشي

2- اختصاص گرانت پژوهشي يا پژوهانه به پايان نامه هاي دانشجويي كه در زمينه سلامت سالمندان

3- اختصاص حداكثر امتياز ممكن در بند مربوطه در آيين نامه ارتقا ، به پروژه هاي پژوهشي و مقالات مرتبط به سلامت سالمندان توسط هيئت مميز دانشگاه هاي علوم پزشكي

4- اولويت تصويب و حمايت از پروژه هاي پژوهشي مرتبط به سالمندان

5- حمايت از تاسيس مراكز پژوهشي مرتبط با سلامت سالمندان با همكاري كليه معاونت ها

6- تسهيل انتشار مجله هاي مرتبط با سلامت سالمندي با همكاري كليه معاونت ها

E معاونت درمان :

1- ساماندهي منابع انساني مرتبط با سلامت سالمندان

2- تسهيل دسترسي سالمندان به خدمات تخصصي و پاراكلينيك

3- اقدام به راه اندازي كلينيك طب سالمندي و واحد مشاوره طب سالمندي در بيمارستان هاي عمومي

4- اقدام به راه اندازي واحد ارزيابي جامع سالمندي در مركز استان

5- ظرفيت سازي جهت راه اندازي مراكز خدمات روزانه سالمندان،مراكز مراقبت در منزل، مراكز جامع خدمات سالمندي و حمايت از اعضاي خانواده عهده دار مراقبت از سالمندان

E معاونت غذا و دارو :

1- تعيين و تامين اقلام داروهاي اساسي سالمندان

2- تسهيل دسترسي عادلانه سالمندان به اقلام دارويي مورد نياز

3- تعيين و تامين مكمل هاي مورد نياز دوره سالمندي

4- تعيين و تامين واكسن هاي مورد نياز سالمندان (واكسن آنفلوانزا، پنوموكوك، ديفتري، كزاز)

E معاونت توسعه مديريت و منابع :

1- ساماندهي و تسهيل و تامين منابع انساني ،تجهيزات و فضاي مرتبط با ارائه خدمات سلامت سالمندان

2- تعيين و تسهيل تامين تجهيزات ضروري سالمندان (سمعك،عينك،عصا،واكر،ويلچر، گلوكومتر،فشارسنج،اكسيژن،تجهيزات فيزيوتراپي و توانبخشي )

3- تعيين و تسهيل تامين تجهيزات ضروري سالمندان با همكاري معاونت درمان بخش مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي براي تهيه و نصب دستگاه هاي دفيبريلاتور اتوماتيك در اماكن عمومي و ساختمان هاي اداري

4- تسهيل و حمايت از تاسيس مراكز پژوهشي مرتبط با سلامت سالمندان

5- تسهيل و حمايت از تاسيس مراكز خدمات مرتبط با سلامت سالمندان

2-1- هماهنگي برون سازماني با ادارات و سازمان هاي مرتبط :

تشكيل « كميته راهبردي ساماندهي سالمندان » استان

بر اساس سند ملي مصوب برنامه پنجم توسعه

· اهداف:

تامين حداقل نياز هاي اساسي پايه ، عالي و رفاهي سالمندان

فراهم ساختن امكان تداوم حضور سالمندان در جامعه

فراهم نمودن زير ساخت هاي مناسب شهري براي ايجاد شهر دوستدار سالمند

چارت تشكيلات كارگروه سلامت سالمندان استان

o توليت:

E متولي سياست هاي كلان سالمندان در سطح كشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشد، كه سياست گذاري در جهت تأمين سلامت در ابعاد مختلف و رفاه سالمندان كشور، تصويب برنامه هاي مربوط به سالمندان در دستگاه هاي اجرايي و هماهنگي بين دستگاه هاي اجرايي براي سازماندهي امور سالمندان و اجراي برنامه هاي تعريف شده از جمله فعاليت هاي آن مي باشد.

E متولي سلامت و رفاه سالمندان در سطح استان ها، كميته راهبردي ساماندهي سالمندان به رياست رئيس دانشگاه علوم پزشكي مي باشد.

E دبير كميته معاون محترم بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي است.

· اعضاء ثابت كميته :

E استاندار محترم استان

E مدير كل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي

E مدير كل محترم مسكن و شهرسازي

E مدير كل محترم امور اقتصادي و دارايي

E مدير كل محترم آموزش و پرورش

E مدير كل محترم صدا و سيما

E مدير كل محترم تربيت بدني

E مدير كل محترم سازمان بهزيستي

E فرمانده محترم سازمان نيروهاي مسلح

E مدير كل محترم سازمان تأمين اجتماعي‌

E مديركل محترم كميته امداد امام خميني (ره‌)

E مدير كل محترم بيمه سلامت ايرانيان

E رئيس محترم سازمان بازنشستگي

· ساير اعضاي كميته بنا به ضرورت:

E نماينده محترم شوراي اسلامي استان

E شهردارمحترم شهرستان

E مسئول محترم خانه خيرين سلامت

E بنيادشهيد

E رئيس محترم سازمان نظام پزشكي

E مدير كل محترم هلال احمر

E نماينده محترم حوزه علميه

E يكي از NGOهاي فعال در امور سالمندان به انتخاب و معرفي رئيس دانشگاه

E ثبت احوال كشور

E ساير افراد بنا بر نظر و نياز دانشگاه

o شرح وظايف اعضاي كميته:

· اقدامات ضروري :

مهمترين قدم ساماندهي و تشكيل « كميته راهبردي ساماندهي سالمندان » استان جهت برقراري ارتباط و هماهنگي بيشتر براي بهبود كيفيت اجراي برنامه هاي سلامت سالمندان مي باشد:

بيمه گري سالمندان نيازمند و تحت پوشش قرار دادن سالمندان زير خط فقر ،

ارجاع سالمندان نيازمند جهت دريافت كمك هاي درماني و توانبخشي و اقتصادي،

فرهنگ سازي شيوه زندگي سالم براي سالمندان و آموزش سالمندان تحت پوشش سازمان ها و جلب همكاري و مشاركت در تهيه و چاپ كتب و مطالب آموزشي ويژه سالمندان،

همكاري سازمان هاي مختلف در مراقبت سالمندان تحت پوشش بر اساس دستورالعمل هاي دفتر سلامت.

برنامه ريزي برنامه هاي رفاهي و تفريحي براي سالمندان در هفته سلامت سالمندان .

برنامه ريزي جهت اصلاح زير ساخت ها و سالم سازي شهر در راستاي احداث شهر دوستدار سالمند .

برنامه ريزي جهت ايجاد امكانات رفاهي و بهداشتي در راستاي طرح تكريم سالمندان.

1394/07/12
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal